iPad bhliain 1 2024_25

05-Márta-24

Achoimre do oíche na dtuismitheoirí

 • Siopa ar oscailt 2/4/24 agus ag dúnadh 11/6/24
 • An cód ná : 66531155

  Seoladh an siopa (link to store) https://store.wriggle.ie/OnlineStoreLogin

 • Anois - Eolas ar fad anseo roimh iPad a cheannach - Pacáiste Tuiste - Parent Pack 2024_25 sealadach

 • Don samhradh nuair a thagann an iPad - sampla den lámhleabhar a thiocfaidh ó Wriggle Sample Wriggle Setup Guide - bí cinnte é a léamh nuair a thagann sé.

 • Don samhradh - eolas faoi théacsleabhar thíos agus ins an lámhleabhar thuas agus i Wriggle Connect.

 • Don samhradh agus ar aghaidh - sa lámhleabhair beidh eolas faoi WriggleConnect - físeáin cabhracha tábhachtacha do thuismitheoirí.

 • Do mhí Mheánfhomhair - beidh cruinniú eolais níos doimhne ar scoil do thuistí faoin ipad nuair atá sé ag na daltaí.

 • Do mhí Mheánfhómhair - ní gá do aon dalta a bheith buartha ag teacht ar ais muna bhfuil an ipad nó na téacsleabhar go hiomlán socraithe suas, déanaigí bhur ndícheall iad a shocrú le treoracha Wriggle. Cabhróimid leo anseo má tá aon fhadhb. Gheobhaidh siad ríomhphost scoile agus O365 ansin.

As Béarla:

 • Shop open 2/4/24 and closing 11/6/24
 • The code is : 66531155 Store address (link to store) https://store.wriggle.ie/OnlineStoreLogin
 • Now - All information here before buying an iPad - Pacáiste Tuiste - Parent Pack 2024_25 sealadach (temporary)
 • For the summer when the iPad arrives - a sample of the manual that will come from Wriggle Sample Wriggle Setup Guide - be sure to read it when it arrives.
 • For the summer - textbook information below and in the handbook above and at Wriggle Connect.
 • For the summer and henceforth - the handbook will contain information about Wriggle Connect- important helpful videos for parents.
 • In September - there will be a more in-depth information meeting at school for parents about the iPad when the students have it.
 • In September - no student needs to worry about textbooks or ipads that are not fully set up before returning to school, try your best to set them up with Wriggle instructions. We will help them here if there is any problem. They will also then receive a school email address and O365 credentials.

Foinsí Cabhrach/Where to get help

 • Fadhbanna le/ceisteanna faoi iPad é féin nó aipeanna ar an iPAD - Wriggle. (issues with iPad itself, or aps on the iPad - contact Wriggle - Wriggle. )
 • Office 365 nó ríomhphost scoile - an scoil i mí Meán Fhómhair (school email and office 365 will be organised in September by the school.)
 • Aon deacracht le téacsleabhair nó fadhbanna á íoslódáil - na foilsitheoirí ónar ceannaíodh iad agus anseo: Sample Wriggle Setup Guide (issues with ebooks contact the publishers and use the setup guide from Wriggle.)

Siopa Wriggle ar oscailt do Bhliain 1 2024_25

Wriggle Store will open April 2nd 2024.

An cód ná : 66531155

Seoladh an siopa (link to store) https://store.wriggle.ie/OnlineStoreLogin

Dáta go bhfuil an siopa ar oscailt (store opening and closing dates to order iPad): 2/4/24 - 11/6/24

(Nóta: gearrfar táille €50 ar aon ordú atá déanach - there is a €50 surcharge for late orders)

Eolas eile roimh iPad a cheannach

Tá an t-eolas ar fad atá de dhíth le fáil ins an doiciméid Parent Pack - tá an nasc thíos. Tá cóip thíos chomh maith le roinnt freagraí ar cheisteanna comónta. Má tá aon cheist nach bhfuil freagartha anseo nó sa Phacáiste do thuistí, is féidir dul i dteagmháil le Wriggle agus ansin an scoil.

Nóta Tábhachtach: Níl Wriggle ag soláthar ach an iPad agus bainistiú air - nó bainistiú amháin i gcás go bhfuil do iPad féin in úsáid. Is féidir na leabhair a fháil ar líne ó na foilsitheoirí nó ó na siopaí leabhair. Beidh cód taobh istigh den leabhair chun é a íoslódáil chuig an iPad. Ní féidir iPad a úsáid ar scoil muna bhfuil bainistiú ag Wriggle air ar son na scoile.

All the necessary information regarding iPads for first years is contained in the Parent Pack. There is a link below to the parent pack, along with some answers to some common questions. If there are any questions not answered in the Parent Pack or below, please contact Wriggle or if necessary the school.

Important Note: Wriggle are only supplying the iPad and it's management - or management only if you use your own iPad. The books may be purchased online via publishers or in book shops. The code inside the hard copies may be used to download the e-book to the iPad. Note that a student may not use an iPad in school that is not managed by Wriggle on behalf of the school.

Pacáiste Tuiste - Parent Pack 2024_25 sealadach

Ag Ceannach Leabhair/ Buying books for the iPad 2024_25

(Nóta: Ní gá cuntas a chruthú leis na foilsitheoirí ar line, tá siad déanta cheanna duit. Úsáid na sonraí ó Wriggle mar a mínítear sa pdf thíos ó wriggle)

Is féidir i mbliana le tuistí na leabhar a fháil iad féin ó siopaí leabhair nó suíomh idirlíon na siopaí. Nuair a cheannaítear leabhar fisiceach bíonn cód taobh istigh de agus más leabhar ar líne a cheannaítear seolfar cód chuig an tuiste ón siopa. Chomh maith le sin nuair a ceannaítear an iPad nó BYOD ó Wriggle, seolann siad ainmúsáideora agus pas le húsáid chun logáil isteach ar aip ar an ipad do na comhlachtaí éagsúla. Úsáid iad seo in éineacht leis an treor sa pdf thíos chun teacht ar an leabhar ar an iPad.

Más mian leat is féidir na leabhair a cheannach ag Bookhaven.ie, ag úsáid an cód scoile thíos don bhliain chuí. Ní gá iad a cheannach ansin, ach tá na liostaí leabhair acu chun é a éascú duit.

Cód bhliain 1: rkq91y

Cód bhliain 2: rkq92y

Cód bhliain 3: rkq93y

Cód bhliain 4: rkq94y

Cód bhliain 5: rkq95y

Cód bhliain 6: rkq96y

Nóta - ní gá do aon dalta a bheith buartha faoi na leabhar ar fad a bheith réidh ar an iPad agus iad ag filleadh ar scoil, beidh treor á fháil acu sna laethannta tosaigh. Is ionann an ainm úsáideora a thug wriggle agus an seoladh rphost scoile a bheidh acu ar scoil, ach ní bheidh siad in ann iad a úsáid go dtí go bhfilleann siad ach amháin chun logáil isteach ar na aipeanna do na leabhair. Taispeánfar dóibh ansin conas an rphost a úsáid ar scoil.

(Note: There is no need to create accounts with the publisher websites, they have been created already for you when you bought the ipad, all you need is the login details sent to you by wriggle - see pdf below on how to redeem eBooks)

This year parents may buy the books/ebooks directly from shops or webites. If you buy a physical copy of a book it should contain a code inside the cover, if you buy a digital version, you will receive a code from the publisher. If these are not available, you should contact the publisher.

You will also receive a username and a password from Wriggle with your ipad purchase to use when logging in to ebook apps on the ipad or logging into a publisher website. You should also receive a pdf with instructions on how to download your ebooks from the publisher from Wriggle. For your convenience we have included a sample here.

Bookhaven.ie have the school book lists for convenience, you can access the relevant stores using the quickcodes below. There is no need or obligation however to purchase from this site.

1st year quickcode: rkq91y

2nd year quickcode: rkq92y

3rd year quickcode: rkq93y

4th year quickcode: rkq94y

5th year quickcode: rkq95y

6th year quickcode: rkq96y

Please note, there is no need for any student to be worried about not having their ebooks ready on their ipad when starting school, they will be given any necessary directions during their first days in Coláiste Eoin. Also, the username given by wriggle is the same as the school email address they will have in school, but it is not yet their email and is separate from their ebook accounts. They will be shown how to activate and use their email address and microsoft office when they start school.

Ioslódáil leabhair - How to Redeem Ebooks 2025.pdf

Roinnt Eolas breise - Dhá fhíseán ó Wriggle (Some more information - Two short videos from Wriggle)

Seo faoi ipad san oideachais (ipad in Education)
Seo an próiséas chun iPad a ordú (the ordering process - how Wriggle works with parents)
https://wrigglelearning.sharepoint.com/:v:/s/ExternalCustomerTraining/EfOp6yKvoOhAguFR2-h2aScBt1Y9Xd5WpTilHUhTCdIi2w?e=uTiNiW

FAQ:

Cad é an cód don siopa Wriggle (Code for the wriggle Store)?

An cód ná : 66531155

Seoladh an siopa (link to store) https://www.wriggle.ie/OnlineStoreLogin

Dáta go bhfuil an siopa ar oscailt (store opening and closing dates to order iPad): 1ú Aibreán - luath mí an Mheitheamh (Early April 1st - Early June)

Cad faoi na hábhair roghnach? (What about optional subjects?)

Ní gá ach an iPad a ordú láithreach. Ní bheidh leabhair in úsáid do na hábhair roghnacha go dtí bliain 2.

There is no need to order books for optional subjects until second year.

Gill Explore

Má tá fadhb le Gill Explore cliceail anseo.

If you are experiencing difficulties with Gill Explore cliceail anseo..Bainistiú iPad do mhac sa bhaile (managing your son's ipad at home)

Féach ar na físeáin ó Wriggle Connect. Gheobhaidh tú cuntas ó Wriggle ag an am chéanna leis an iPad.

Please consult the videos on Wriggle Connect as described in the Parent Pack and Setup Guide. You will receive an account when you buy the iPad.

Imeachtaí / Events
Meith
05 2024
Scrúduithe Stáit / State Exams
Lún
22 2024
Clárú Bl. 1 Registration
Lún
27 2024
Clárú Bl. 3 Registration
Lún
27 2024
Clárú Bl. 6 Registration
Enquire
Contact
Coláiste Eoin,
Bóthar Stigh Lorgan,
Baile an Bhóthair,
Co. Átha Cliath,
Ireland


01 288 4002


Location
© 2024 Coláiste Eoin